Telefon: +372 627 6100 E-post : ekja@ekja.ee

Uudis

20
sept.

„Eesmärk 55“: ELi 2030. aasta kliimaeesmärgi saavutamine teel kliimaneutraalsuseni

 

Euroopa Komisjon võttis 14. juulil 2021 vastu teatise „Eesmärk 55“: ELi 2030. aasta kliimaeesmärgi saavutamine teel kliimaneutraalsuseni.[1] Ühtlasi tegi Euroopa Komisjon ettepaneku muuta kõiki olulisemaid kliima- ja energiaraamistiku õigusakte ning tuli välja ka mitme uue algatusega. Kogu Eesmärk 55 paketi üldine eesmärk ongi välja pakkuda konkreetsed meetmed, et 2030. aastaks planeeritud heitkoguste vähendamine – vähendada netoheidet 2030. aastaks 1990. aastaga võrreldes vähemalt 55%  – saavutada.

Eelolevatel kuudel on Eestil kavas ettepanekute paketi osas seisukohtade koostamine ning nende kinnitamine Vabariigi Valitsuses ja Riigikogus. Eestis jaguneb ettepanekute paketi vastutusala kolme ministeeriumi  – Keskkonnaministeeriumi, Rahandusministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi – vahel.  Paketis sisalduvate EL õigusaktide jõustumine tähendab ühtlasi Eestis mitmete siseriiklike õigusaktide ning valdkondlike arengukavade muutmist.

Kavandatavad muudatused omavad olulist mõju eelkõige energiamahukale tööstusele, transpordile (sh lennundusele ja laevandusele), põllumajandusele ja metsandusele. Väljapakutud muudatuste hulgas on ELi heitkogustega kauplemise süsteemi (edaspidi HKS) läbivaatamine, muu hulgas on planeeritud selle laiendamine meretranspordile.[2] Lisaks kavandatakse eraldi HKS-i loomist maanteetranspordi ja hoonete jaoks. Eraldi ettepanekud hõlmavad ELi HKS-i läbivaatamist seoses lennunduse panusega heitkoguste vähendamise eesmärki.[3] Ettepanekute pakett sisaldab ka Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse muutmist seoses lubatud heitkoguse ühikute kogusega, mis lisatakse ELi kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise süsteemi turustabiilsusreservi kuni 2030. aastani.[4]

Samuti on muudatused kavandatud nn jõupingutuste jagamise määrusesse (heitkoguste vähendamise eesmärgid ELi HKS kohaldamisalast välja jäävates sektorites)[5] ning LULUCFi määrusesse (maakasutusest, maakasutuse muutusest ja metsandusest tulenev kasvuhoonegaaside heide ja sellest tulenevate kasvuhoonegaaside sidumine).[6] Algatus hõlmab ka ELi metsastrateegia aastani 2030 väljatöötamist.[7]

Muudatused hõlmavad lisaks veel taastuvenergia direktiivi[8], energiatõhususe direktiivi[9], energia maksustamise direktiivi[10] ning sõidukite CO2 heite normide määrust.[11] Ettepanekute pakett sisaldab ka uue määruse loomist alternatiivkütuste taristu kasutuselevõtuks, mille  eesmärk on tagada tiheda ja laiaulatusliku alternatiivkütuste taristu võrgustiku kättesaadavus ja kasutatavus kogu ELis.[12] Samuti hõlmab ettepanekute pakett määruse eelnõud, milles käsitletakse võrdsete võimaluste tagamist säästva lennutranspordi jaoks (nn ReFuelEU Aviation)[13] ning eelnõud, milles käsitletakse taastuvkütuste ja vähese CO2 heitega kütuste kasutamist meretranspordis (nn FuelEU Maritime).[14]

Uue meetmena on plaanis luua – juba Euroopa rohelises kokkuleppes kajastatud – piiril kohaldatav süsinikdioksiidi kohandusmehhanism (CBAM, eesti keeles SPIM (süsiniku piirimeede)[15] eesmärgiga tagada seda, et teatud imporditud toodete hinnad kajastaksid täpsemalt nende süsinikusisaldust ning ühtlasi ära hoida tootmise viimist kolmandatesse riikidesse, kus kliimanõuded on madalamad.

Ettepanekute pakett hõlmab lisaks ka kliimameetmete sotsiaalfondi[16] loomist, mille peamine eesmärk on leevendada hoonesektori ja maanteetranspordisektori heitkogustega kauplemise hinnamõjust tulenevat sotsiaalset ja jaotuslikku koormust ning soodustada keskkonnahoidlikke investeeringuid selle koormuse vähendamiseks.

[1]  Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa majandus- ja sotsiaalkomiteele ning regioonide komiteele „Eesmärk 55“: ELi 2030. aasta kliimaeesmärgi saavutamine teel kliimaneutraalsuseni, Veebis: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/Et/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0550

[2] Komisjoni ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ, millega luuakse liidus kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteem, otsust (EL) 2015/1814, mis käsitleb ELi kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise süsteemi turustabiilsusreservi loomist ja toimimist, ning määrust (EL) 2015/757 Veebis: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0551&qid=1627629571192

[3]Komisjoni ettepanek:  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ seoses lennunduse panusega kogu ELi majandust hõlmavasse heitkoguste vähendamise eesmärki ja üleilmse turupõhise meetme asjakohase rakendamisega, Veebis: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0552&qid=1627632183500; Komisjoni ettepanek:  Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ seoses liidus asuvate õhusõidukikäitajate teavitamisega üleilmse turupõhise meetme raames kohaldatavatest kompenseerimisnõuetest, Veebis: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0567

[4] Komisjoni ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust (EL) 2015/1814 seoses lubatud heitkoguse ühikute kogusega, mis lisatakse ELi kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise süsteemi turustabiilsusreservi kuni 2030. aastani, Veebis:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0571&qid=1627631290549

[5]Komisjoni ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2018/842, milles käsitletakse liikmesriikide kohustust vähendada kasvuhoonegaaside heidet aastatel 2021–2030, millega panustatakse kliimameetmetesse, et täita Pariisi kokkuleppega võetud kohustused, Veebis: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0555&qid=1627629432951

[6] Komisjoni ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2018/841 kohaldamisala osas, lihtsustades täitmiseeskirju, kehtestades liikmesriikidele 2030. aastaks eesmärgid ja võttes kohustuse saavutada ühiselt 2035. aastaks maakasutus-, metsandus- ja põllumajandussektoris kliimaneutraalsus, ning määrust (EL) 2018/1999 seire, aruandluse, edusammude jälgimise ja läbivaatamise parandamise osas, Veebis: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0554&qid=1627629794689

[7]  Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, euroopa majandus- ja sotsiaalkomiteele ning regioonide komiteele EMPTY, Uus ELi metsastrateegia aastani 2030, Veebis: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0572

[8]Komisjoni ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2018/2001, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2018/1999 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/70/EÜ seoses taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamisega ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv (EL) 2015/652 Veebis: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0557&qid=1627630991753

[9] Komisjoni ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse energiatõhusust (uuesti sõnastatud), Veebis: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0558&qid=1627630172823

[10] Komisjoni ettepanek: nõukogu direktiiv, millega korraldatakse ümber energiatoodete ja elektrienergia maksustamise liidu raamistik (uuesti sõnastatud), Veebis: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0563&qid=1627631886737

[11] Komisjoni ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2019/631, et karmistada uute sõiduautode ja uute väikeste tarbesõidukite CO2-heite norme kooskõlas liidu suuremate kliimaeesmärkidega, Veebis:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52021PC0556 ja

[12] Komisjoni ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse alternatiivkütuste taristu kasutuselevõttu ja millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/94/EL, Veebis: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0559&qid=1627629919520 ning strateegiline plaan veebis: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0560&qid=1627629992468

[13] Komisjoni ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse võrdsete võimaluste tagamist säästva lennutranspordi jaoks,  Veebis: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0561&qid=1627630428989

[14] Komisjoni ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse taastuvkütuste ja vähese CO2 heitega kütuste kasutamist meretranspordis ning millega muudetakse direktiivi 2009/16/EÜ, Veebis: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0562&qid=1627630290928

[15] Komisjoni ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse piiril kohaldatav süsinikdioksiidi kohandusmehhanism, Veebis: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0564&qid=1627631573485

[16] Komisjoni ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse kliimameetmete sotsiaalfond, Veebis: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0568&qid=1627632023997

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...

Liitu Rohelise Kontori uudiskirjaga!

 

Vali list

Oled listiga liitunud. Aitäh!