Telefon: +372 627 6100 E-post : ekja@ekja.ee

Muud seadused

Maapõueseadus

Maapõueseadus sätestab maapõue säästliku ja majanduslikult otstarbeka kasutamise ning seejuures tekkivate keskkonnahäiringute vähendamise võimalikult suures ulatuses.


Kiirgus

Allpool leiate valiku kiirgust reguleerivatest õigusaktidest (kiirgusseadus ja selle alamaktid).

Kiirgusseadus sätestab põhilised ohutusnõuded inimese ja keskkonna kaitsmiseks ioniseeriva kiirguse kahjustava mõju eest ning isikute õigused, kohustused ja vastutuse ioniseeriva kiirguse kasutamisel.

Kiirgustegevuses tekkinud radioaktiivsed ained, radioaktiivsete ainetega saastunud esemed – nende vabastamine, ringlusessevõtt ja taaskasutamine

Kiirgustegevusluba

Efekt- ja ekvivalentdoosi piirmäärad ja hindamine

Riiklik kiirgustöötajate doosiregister

Välistöötaja

Radioaktiivsed jäätmed

Radioaktiivsete jäätmete sisse-, välja- ja läbivedu

Radionukliidide aktiivsustasemed; kiirgusallika asukohaks olevad ruumid; kiirgusallika märgistamine


  • Metsaseadus – seadus reguleerib metsanduse suunamist, metsa korraldamist ja majandamist ning keskkonnale käesoleva seaduse tähenduses tekitatud kahju hüvitamist ja sätestab vastutuse käesoleva seaduse rikkumise eest.
  • Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seadus – seaduse eesmärk on kaitsta inimest ja keskkonda geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise võimalike negatiivsete tagajärgede eest, tagada geenitehnika turvaline kasutamine ja selle arendamine eetiliselt vastuvõetaval viisil.
  • Mahepõllumajanduse seadus – seadus sätestab mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsemise nõuded osas, mis ei ole kehtestatud Euroopa Liidu määrustega, samuti mahepõllumajanduse valdkonnas tegeleva isiku üle riikliku järelevalve teostamise alused ja ulatuse ning vastutuse nimetatud õigusaktidega kehtestatud nõuete rikkumise eest.
  • Riigihangete seadus – seaduse eesmärk on tagada hankija rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine riigihankel. Seadus sätestab riigihanke teostamise korra, riigihankega seotud subjektide õigused ja kohustused, riikliku järelevalve teostamise ja vaidlustuste lahendamise korra ning vastutuse käesoleva seaduse rikkumise eest.

NB! Keskkonnahoidlike riigihangete käsiraamat eesti keeles – Keskkonnahoidlik ostmine (Euroopa Komisjon)

  • Elektrituruseadus – seadus reguleerib elektrienergia tootmist, edastamist, müüki, eksporti, importi ja transiiti ning elektrisüsteemi majanduslikku ja tehnilist juhtimist. Seadus näeb ette elektrituru toimimise põhimõtted, lähtudes vajadusest tagada põhjendatud hinnaga, keskkonnanõuete ja tarbija vajaduste kohane tõhus elektrivarustus ning energiaallikate tasakaalustatud, keskkonnahoidlik ja pikaajaline kasutamine.
  • Seadme ohutuse seadus – seaduse eesmärk on tagada seadmete ja nendega seotud protsesside ohutus. Käesoleva seadusega reguleeritakse seadme kasutusele võtmist ja kasutamist ning seadmetööd.
  • Toiduseadus – seaduses sätestatakse toidu käitlemise alused, käitleja enesekontroll ning riiklik järelevalve toidu ohutuse ja muudele nõuetele vastavuse tagamiseks.
  • Planeerimisseadus – eesmärk on luua ruumilise planeerimise kaudu eeldused ühiskonnaliikmete vajadusi ja huve arvestava, demokraatliku, pikaajalise, tasakaalustatud ruumilise arengu, maakasutuse, kvaliteetse elu- ning ehitatud keskkonna kujunemiseks, soodustades keskkonnahoidlikku ning majanduslikult, kultuuriliselt ja sotsiaalselt jätkusuutlikku arengut.
  • Ohtlike jäätmete riikidevahelise veo ja nende kõrvaldamise kontrolli Baseli konventsiooni osaliste kolmanda konverentsi otsuse III/1 «Baseli konventsiooni muutmine» ratifitseerimise seadus 

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...

Liitu Rohelise Kontori uudiskirjaga!

 

Vali list

Oled listiga liitunud. Aitäh!