Vesi ja kanalisatsioon

Veeseadus

Allpool leiate valiku ettevõtete tegevust reguleerivatest veealastest õigusaktidest (veeseadus ja selle alamaktid).

Õigusaktid

Veeseaduse (11.05.1994) ülesanne on sise- ja piiriveekogude ning põhjavee puhtuse ja veekogudes ökoloogilise tasakaalu tagamine. Veeseadus reguleerib vee kasutamist ja kaitset, maaomanike ja veekasutajate vahelisi suhteid. Vee kaitse osas laienevad käesoleva seaduse sätted ka majandusvööndile.

Vee erikasutusluba ja ajutine vee erikasutusluba

  • Vee erikasutusloa ja ajutise vee erikasutusloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise kord, loa taotlemiseks vajalike materjalide loetelu ja loa vormid (26.03.2002)

Vee erikasutuse tasumäärad

Põhjaveevarude hindamine

Pinnaveekogumid

Proovide võtmine mereveest, pinnaveest, põhjaveest, reo- ja heitveest ning reoveesettest

Reovee puhastamine ja heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning suublasse juhtimine

Reovee kogumisalade määramine

Veekasutuse aruanne

Kanalisatsiooniehitised

Naftasaaduste hoidmisehitised

Väetised ja sõnnikuhoidlad

Reoveesete

Nitraaditundlik ala

Ohtlike ainete lubatava heite piirväärtused

Veehaarde sanitaarkaitseala

Põhjaveekogumid

Veekogude paisutamine

Keskkonnakahju tuvastamine ja algne olukord

Puur- ja salvkaevud

Veesõidukid

Vaata lisa

Ühisveevärk ja kanalisatsioon

  1. aastal alustas Keskkonnaministeerium uue ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse väljatöötamist ning eesmärk on esitada eelnõu ja seletuskiri kooskõlastamiseks 2018. aasta alguses.

Allpool leiate valiku ettevõtete tegevust reguleerivatest hetkel veel kehtivast ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniseadusest ja selle alamaktidest.

Õigusaktid

Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniseadus (10.02.1999) reguleerib kinnistute veega varustamise ning kinnistute reovee, sademevee, drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise ja puhastamise korraldamist ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaudu ning sätestab riigi, kohaliku omavalitsuse, vee-ettevõtja ja kliendi õigused ja kohustused.

Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni kaitsevöönd

Ühiskanalisatsiooni juhitavas heitvees olevad ohtlikud ained

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...