Telefon: +372 627 6100 E-post : ekja@ekja.ee

Uudis

07
juuni

Ülevaade muutustest Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse üksuses

Eelmise aasta lõpus ning selle aasta alguses toimusid keskkonnakorralduse üksuses ümberkorraldused. Kui eelnevalt oli antud üksuses maapõue- ja keskkonnakorralduse osakond, siis tänaseks on maapõue osakond nimetatud ümber keskkonnatehnoloogia osakonnaks. Tegemist pole vaid formaalse nimemuutusega. Kummagi osakonna põhiülesanded on samuti mõneti ümber jagatud. Järgnevalt ülevaade kummagi osakonna ülesannetest ning spetsialistidest, kes millise teemaga tegeleb.

Keskkonnakorralduse osakond (KKO)

Keskkonnakorralduse osakonna põhiülesanne on korraldada keskkonnaauditi, keskkonnajuhtimissüsteemide, keskkonnahoidlike riigihangete, keskkonnamõju hindamise, keskkonnamõju strateegilise hindamise, keskkonnaseire, keskkonnatasude, keskkonnavastutuse ning ühtse ringmajandus- ja jäätmepoliitika väljatöötamist ja elluviimist.

Kaupo Heinma – osakonna juhtimine.

Aire Rihe (nõunik) – kestliku tarbimise ja tootmise edendamiseks majanduslike meetmete kujundamine, keskkonnatasude seaduse õigusloome, ÜRO tasandi rahvusvaheliste keskkonnaküsimuste ja 2030 Tegevuskava ning kestliku arengu ellurakendamise koordineerimine Keskkonnaministeeriumis, sh EL rahvusvahelistes töörühmades osalemine, globaalse keskkonnapakti protsessi Eesti kontakt.

Aivi Aolaid-Aas (nõunik) – keskkonnatasude, sh saastetasu asendamise ja keskkonnavastutuse koordineerimine.

Görel Grauding (peaspetsialist) – metallijäätmete, puidujäätmete ning ehitus- ja lammutusjäätmetega seotud küsimused ning jäätmelubade, registreeringute ja jäätmearuannetega seotud teemade koordineerimine.

Ivo Krustok (nõunik) – teadus- ja arendustöö koordineerimine teadusasutuste, teiste ministeeriumite ja rahvusvaheliste teadus- ja arendusteemaliste võrgustikega; keskkonnaministeeriumi ja allasutuste teaduse- ja arenduse programmi koordineerimine.

Jaana Merisaar (projektijuht) – ettevõtete ressursitõhususe toetusmeetme teavitustegevuste ning energia- ja ressursijuhtimise spetsialistide koolituste koordineerimine ja elluviimine.

Karen Silts (peaspetsialist) – keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteemide ning EL ökomärgise „Lilleke“ koordineerimine; KeM EMAS koordineerimine; keskkonnahoidlike riigihangete koordineerimine ja õigusloome; Aasta Keskkonnasõbraliku Ettevõtte konkursi korraldamine ja Euroopa Keskkonnasõbraliku Ettevõtte konkursi koordinaator Eestis; jäätmealane teavitus; Vaba Tahte Lepingute koordineerimine.

Kerli Rebane (nõunik) – üldine tootjavastutuse valdkonna koordineerimine (probleemtooted ja nendest tekkinud jäätmed ning pakendid ja pakendijäätmed).

Kristel Murumaa (peaspetsialist) – biolagunevate jäätmete, reoveesette ning jäätmete lakkamise ja kõrvalsaadustega seotud teemade koordineerimine.

Marika Lillemets (peaspetsialist) – EL struktuurivahendite administreerimine (ettevõtete ressursitõhusus, jäätmed, keskkonnaseire).

Maris Malva (peaspetsialist) – keskkonnamõju hindamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise valdkond (õigusloome ja siseriiklikud menetlused). Samuti keskkonnamõju hindamise litsentside teema (koordineerimine ja juhteksperdi litsentside väljastamine). Planeeringute osas seisukohtade ja kooskõlastuste andmine.

Mihkel Krusberg (nõunik) – EL struktuurivahendite administreerimine (ettevõtete ressursitõhusus, jäätmed); ringmajanduse, sh plasti strateegia valdkonna koordineerimine; erinevate rahastusallikatega (EL, EMP) seotud tegevused.

Rainer Persidski (nõunik) – keskkonnamõju hindamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise valdkonna üldine koordineerimine ning õigusloome; piiriüleste mõju hindamiste menetlused (piiriülese keskkonnamõju hindamise (Espoo) konventsiooni rakendamine); valdkondlikud EL ja rahvusvahelised töögrupid.

Reet Talkop (nõunik) – Keskkonnaseire üldkoordineerimine ning õigusloome, piiriveekogude ühiskomisjoni seire, hinnangu ja rakendusuuringute töörühma Eesti poole juhtimine, rahvusvahelistes seirealastes töögruppides osalemine ja ettepanekud uute seirepraktikate, seirealane nõustamine ja riikliku keskkonnaseire allprogrammide uuendamises osalemine.

Rene Rajasalu (nõunik) – üldine jäätmevaldkonna koordineerimine, sh prügilad, ohtlikud jäätmed, jäätmete riikidevaheline vedu ning KOV jäätmealased teemad. Järelevalvet puudutavad teemad.

Täitmata ametikohad (seisuga 06.06.2018)
Nõunik – Teaduse- ja arendustegevuse koordineerimine (rahvusvaheline suund)
Peaspetsialist – KOV seotud jäätmekäitlus
Peaspetsialist – ökoinnovatsioon
Peaspetsialist – vabatahtlikud meetmed ning teavitustegevus (lapsehoolduspuhkusel)

Keskkonnatehnoloogia osakond (KTO)

Keskkonnatehnoloogia osakond tegeleb maavarade kaitse ja kasutuse, kemikaali- ja tööstuspoliitika integreeritud kujundamise ja rakendamise korraldamisega. Osakonna eesmärk on tagada keskkonnahoidlik tootmine. Lisaks sellele on osakonna ülesandeks ka hädaolukordadeks valmisoleku tagamine.

Birgit Parmas (juhataja) – osakonna juhtimine.

Raul Kurrista (nõunik) – hädaolukordadeks valmisoleku parandamine, riigikaitse valdkonnaga tegelemine, riigisaladuste kaitse korraldamine, kaevandusjäätmehoidlatega seotud küsimused (Kiviõli ja Kohtla-Järve poolkoksi prügilad ning Kukruse A-kategooria kaevandamisjäätmete hoidla).

Helena Gailan (nõunik) – põlevkivivaldkonna teemad, sh põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2016–2030 rakendamisega seotud tegevused: arengukava täitmise koordineerimine ja kavandatud tegevuste planeerimine ning nende tegevuste elluviimiseks vajalike projektide või analüüside korraldamine – taotluste ning riigihangete tegemine ja lepingute sõlmimine. Põlevkivi arengukava täitmise aruande koostamine. Maavarade komisjoni töö korraldamine ja asjaajamine, sh koosolekul arutusele tulevate materjalide ettevalmistamine komisjoni liikmetele ja komisjoni otsuste eelnõude koostamine.

Tiit Kaasik (nõunik) – maapõue strateegiliste dokumentide ja õigusaktide väljatöötamine või väljatöötamises osalemine, maapõue ja sellega seotud valdkondade strateegiliste dokumentide ning õigusaktide tõhususe analüüsimine, maapõue strateegilise arendamise küsimustes nõustamine, EL kaevandamisjäätmete parima võimaliku tehnika (PVT) küsimused, turbaga seotud korralduslikud küsimused.

Kaur Kõue (peaspetsialist) – ehitusmaavarade valdkonna teemad, sh kavandatud tegevuste elluviimiseks vajalike taotluste ja riigihangete koostamine, maapõue õigusaktidesse muudatusettepanekute tegemine ning maapõueseaduse alusel antavate Vabariigi Valitsuse korralduste eelnõude kooskõlastamine ja esitamine Vabariigi Valitsusele.

Mari-Liis Ummik (nõunik) – üldine tööstusheite valdkonna koordineerimine, sh üldine komplekslubade ja keskkonnalubade visioon, tööstuslike jäätmetega seotud korralduslikud küsimused, Baseli konventsioon ja jäätmete riikidevaheline vedu, kemikaali- ja jäätmekorraldusega seotud rahvusvaheline koostöö.

Jelena Hannus (peaspetsialist) – parima võimaliku tehnika (PVT) teemad, BREFide uuendamisprotsessiga seonduva koordineerimine, THSi ning PVT nõuete rakendamine, tööstusheite direktiivi (THD) aruandluse koordineerimine; põlevkivivaldkonna teemad, sh põlevkivi töötlemise PVT dokumentide väljatöötamine ning ajakohastamine; saasteainete heitkoguste määramise ning vähendamisega seonduva koordineerimine.

Hendrik Hundt (peaspetsialist) – KOTKAS, ühtse keskkonnaloa kontseptsiooni väljatöötamine ja rakendamine.

Liina Tarkus (peaspetsialist) – kemikaalipoliitika kujundamine, elavhõbedaga seotud korralduslikud küsimused, sh Minamata konventsioon ja EL elavhõbedamäärus, kemikaali- ja jäätmekorraldusega seotud rahvusvaheline koostöö.

Hannela Artus (peaspetsialist) – kemikaalipoliitika kujundamises osalemine, kemikaalide ja jäätmete omavahelised seosed, püsivate orgaaniliste saasteainete ning elektri- ja elektroonikaseadmete ohtlike ainetega (RoHS) seotud korralduslikud küsimused, Stockholmi konventsioon, KeM haldusalaga seotud REACH- ja CLP-määruste rakendamise küsimused, kemikaali- ja jäätmekorraldusega seotud rahvusvaheline koostöö.

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...

Liitu Rohelise Kontori uudiskirjaga!

 

Vali list

Oled listiga liitunud. Aitäh!