Telefon: +372 627 6100 E-post : ekja@ekja.ee

Uudis

03
nov.

Ülevaade keskkonnapoliitika rakendamisest Euroopa Liidus

Septembri alguses avaldas Euroopa Komisjon teatise „Keskkonnapoliitika rakendamise läbivaatamine 2022. aastal. Suundumuste muutmine keskkonnanõuete täitmise abil“. Nagu Euroopa Komisjoni pressiteates on välja toodud, sisaldab dokument „rohkesti teavet selle kohta, kuidas ELi riikide valitsused kaitsevad oma kodanike hingatava õhu ja joodava vee kvaliteeti ning oma looduse ilu“. Seega, ülevaade hõlmab keskkonnapoliitika rakendamist liikmesriikides ja selle koostamise aluseks on liikmesriikide poolt Euroopa Komisjonile esitatud aruanded.

Keskkonnapoliitika rakendamise ülevaateid koostab Euroopa Komisjon juba alates 2016. aastast. Sellise algatuse aluseks on tõdemus, et lisaks Euroopa Liidu (EL) tasandil pikaajaliste eesmärkide kokkuleppimisele, on oluline tagada ka keskkonnapoliitika ja keskkonnaalaste õigusaktide rakendamine. Kui poliitikaeesmärke ja õigusakte ei rakendata, jäävad need üksnes headeks nõuanneteks. Sellel aga võivad olla kahjulikud tagajärjed nii planeedile, elanikkonnale kui ka majandusele. Lisaks võib keskkonnapoliitika ja keskkonnaalaste õigusaktide rakendamata jätmine viia poliitilise usaldamatuse ja pettumiseni ning seda eriti noorte seas.

Seekordses, kolmandas keskkonnapoliitika rakendamise ülevaates on keskendutud liikmesriikidele tulemuslikkusele Euroopa  Liidu keskkonnaalaste kohustuste täitmisel viis aastat pärast esimest keskkonnapoliitika rakendamise läbivaatamist. Ülevaatest selgub, et kliimamuutused, saastamine ja elurikkuse vähenemine on kolm kõige suuremat probleemi, millega Euroopa Liidus silmitsi seistakse.

Euroopa Komisjon rõhutab, et kliimaalaste õigusaktide rakendamise tase on ELis üldiselt hea, kuid oluline on leppida kokku meetmete paketis, mille abil saavutada kliimamääruses 2030. aastaks seatud 55% heite vähendamise eesmärk. Samuti tuleb intensiivsemalt tegeleda kliimamuutustega kohanemise küsimustega, et oleks võimalik toime tulla kliimamõjudega. Saastega seoses tuuakse välja, et Euroopas võib iga kaheksanda surmajuhtumi seostada saastega. Seejuures mõjutab saastamine eelkõige kõige haavatavamaid ja ebasoodsamas olukorras olevaid elanikkonnarühmi. See omakorda süvendab diskrimineerimist ja konfliktiohtu. Elurikkus väheneb jätkuvalt Euroopa Liidus. Kõige kehvemas seisundis elupaigad Euroopa Liidus on poollooduslikud rohumaad, rabad, sood ja madalsood. Euroopa Komisjon toob lisaks välja, et liikmesriikides on metsad tohutu surve all ning et suures osas liikmesriikides ei ole veel piisavas ulatuses Natura 2000 võrgustikke moodustatud.

Ülevaates tuuakse Eestit positiivse näitena välja looduskaitse edukate tavade juurutamisel – Eesti on märgalade taastamisel üks teerajajaid. Samuti tuuakse Eestit eeskujuks kliimameetmete rakendamisel. Ülevaate kohaselt on Eesti kliimaeesmärgid aastate jooksul pidevalt kasvanud ning nende kohaselt plaanib riik teha lõpu märkimisväärsele põlevkivisõltuvusele. Eestit tuuakse välja positiivse näitena ka nende riikide hulgas, kes on kehtestanud jäätmemaksu sarnase tasu eesmärgiga toetada jäätmetekke vältimise põhimõtet. Teatises mainitakse veel ka ära, et Eesti on INSPIRE direktiivi rakendamisel esirinnas. 

Ülevaate lisas on sõnastatud valdkondade kaupa prioriteetsed üldised meetmed, mida rakendada, et olukorda igas riigis parandada. Kokku eristatakse kuutteist erinevat valdkonda. Eestil on vaja võtta meetmeid eelkõige jäätmekäitluse valdkonnas (nagu näiteks laiendatud tootjavastutuse süsteemide toimimise täiustamine, kvaliteetse ringlussevõtu eelduseks olevate tõhusate jäätmete liigiti kogumise süsteemide rakendamine, selliste jäätmete põletamise või prügilasse ladestamise vältimine, mida saab korduskasutamiseks ette valmistada või ringlusse võtta).  Eestit tuuakse välja veel ka looduskaitse ja looduse taastamise, mereökosüsteemide, ökosüsteemide hindamise ja nende kohta arvepidamise, puhta õhu, tööstusheite, SEVESO, veekvaliteedi ja veemajanduse, kemikaalide, kliimameetmete, teabe, üldsuse osalemise ja õiguskaitse kättesaadavuse ja nõuete täitmise tagamise valdkonnas.

Euroopa Komisjoni pressiteade (koos lisamaterjalidega): https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/et/ip_22_5367

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, Nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele Keskkonnapoliitika rakendamise läbivaatamine 2022. aastal (COM/2022/438 final): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/ALL/?uri=comnat%3ACOM_2022_0438_FIN

Eesti esitatud aruanne: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=comnat%3ASWD_2022_0255_FIN

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...

Liitu Rohelise Kontori uudiskirjaga!

 

Vali list

Oled listiga liitunud. Aitäh!