Telefon: +372 627 6100 E-post : ekja@ekja.ee

Uudis

14
apr.

Jõustuvad ühekordse plasti direktiivist tulenevad muudatused

 01. mail 2023. aastal jõustuvad jäätmeseaduse, pakendiseaduse ja tubakaseaduse muudatused, mis on tehtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2019/904 teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamise kohta (nn ühekordse plasti direktiivi) ülevõtmiseks. Kuigi muudatused üldiselt jõustuvad 1. mail, on siiski ka sätteid, mis jõustuvad või mida rakendatase sellest kuupäevast veidi hiljem. 

Muudatused on suunatud peamiselt ühekordselt kasutatavate plasttoodete tarbimise vähendamisele. Alates 1. maist on keelatud jäätmeseadusest tulenevalt esmakordselt Eesti turule lasta mis tahes tooteid, mis on valmistatud oksüdantide toimel lagunevast plastist. Sellised tooted võivad olla seaduse eelnõu seletuskirja kohaselt näiteks plastkandekotid, joogipudelid ja põllumajanduses kasutatav kile. Alates sellest kuupäevast on keelatud sama seaduse kohaselt turule lasta järgmisi ühekordselt kasutatavaid plasttooteid: söögiriistad – noad, kahvlid, lusikad ja söögipulgad; taldrikud; joogisegamispulgad ning samuti teatud eranditega vatitikuvarred, joogikõrred ja õhupalle toestavad varred ja nende mehhanismid. Ühekordselt kasutatavate plasttoodetena käsitletakse jäätmeseaduse kohaselt selliseid tooteid, mis on täielikult või osaliselt plastist valmistatud, mis ei ole kavandatud, valmistatud või turule lastud eesmärgiga see tootjale täitmiseks tagastada või mis ei ole kavandatud eesmärgiga seda korduskasutada nii, et see ringleks oma olelusringi jooksul mitu korda. Seadusega kehtestatakse veel ka reeglid teatavate ühekordselt kasutatavate plasttoodete märgistamiseks, et hoida ära nende sobimatu kõrvaldamine ja pannakse paika toote turule laskjale või turustajale kehtivad meetmed vastavatest plasttoodetest teadlikkuse suurendamiseks.

Jäätmeseaduse probleemtoodete loetellu lisatakse probleemtootena mootorsõidukite, vanarehvide, patareide ja akude ning teiste probleemtoodete kõrvale plasti sisaldavad kalapüügivahendid ja nende osad, niisutatud pühkepaber, õhupallid, filtriga tubakatooted ja koos tubakatootega kasutamiseks turustatavad filtrid. Igale isikule, kes probleemtooteid oma majandus- või kutsetegevuses töötab välja, toodab, töötleb, müüb või impordib kehtib tootja laiendatud vastutuse regulatsioon. Selle kohaselt on seaduses tootjana määratletav isik kohustatud tagama turule lastud probleemtootest tekkivate jäätmete kogumise ja nende taaskasutamise või nende kõrvaldamise. Nende toodete tootjatele laienevad jäätmeseaduse kohased laiendatud tootjavastutuse sätted 2024. aastal. 

Pakendiseaduses jõustuvate muudatuste kohaselt on alates 1. maist on keelatud turule lasta pakendeid, mis on valmistatud oksüdantide toimel lagunevast plastist, ning samuti vahtpolüstüreenist valmistatud ühekordselt kasutatavaid toidupakendeid, joogipakendeid ja joogitopse. Seejuures pakendiseadus sätestab eraldiseisvana ühekordselt kasutatavate plasttoodete liigid. Pakendiseaduse kohaselt on need joogipakendid – korgi või kaanega kuni kolm liitrit vedelikku mahutavad joogianumad; joogipudelid – korgi või kaanega kitsama kaelaosa või suuga kuni kolm liitrit vedelikku mahutavad joogipakendid; joogitopsid – korgi või kaanega joogianumad, mis on mõeldud kas täitmiseks müügikohas või mida müüakse eraldi isiklikuks tarbeks; toidupakendid – kaanega või kaaneta anumad, millest pakutakse kohapeal või kaasavõtmiseks valmistoitu, mida tavaliselt tarbitakse samast anumast ilma täiendava küpsetamise, keetmise või soojendamiseta; painduvast materjalist pakk ja pakkematerjal – koheseks otse tarbimiseks mõeldud valmistoidu pakkumiseks ettenähtud pakk või pakkematerjal; õhukesed plastkandekotid.

Seejuures on alates 2024. aasta 3. juulist lubatud ühekordselt kasutatavat plastist joogipakendit, millel on plastist kork või kaas, turule lasta üksnes siis, kui kork või kaas jääb toote ettenähtud kasutusetapis pakendi külge. Muudatuste kohaselt peab alates 2025. aasta 1. jaanuarist selliste joogipudelite koostises, mille valmistamisel on peamiseks komponendiks polüetüleentereftalaat, olema vähemalt 25 protsenti ringlusse võetud plasti, arvutatuna turule lastud polüetüleentereftalaadist pudelite keskmisena. Alates 2030. aasta 1. jaanuarist peab joogipudelite koostises olema vähemalt 30 protsenti ringlusse võetud plasti, arvutatuna turule lastud joogipudelite keskmisena.

Pakendiettevõtja peab pakendiseaduses jõustuvate muudatuste kohaselt võtma kasutusele meetmeid, et saavutada ühekordselt kasutatavate joogitopside ja toidupakendite tarbimise ambitsioonikas ja pidev vähenemine.  Meetmetega tuleb saavutada nende toodete tarbimise mõõdetav vähenemine 2026. aastaks võrrelduna kalendriaastaga, mille kohta on pakendiettevõtjal esimest korda kohustus esitada pakendiregistrisse ühekordselt kasutatavate plasttoodete andmed. Meetmete kirjeldamiseks tuleb pakendiettevõtjal koostada alates 2023. aasta 1. septembrist tegevuskava. 

Samuti on jõustuvate muudatuste kohaselt pakendiettevõtja kohustatud alates 2024. aastast kandma kõikide pakendiseaduses nimetatud ühekordselt kasutatavate plasttoodetega seoses kulud, mis on seotud avalikesse kogumissüsteemidesse äravisatud vastavatest pakenditest tekkinud jäätmete kogumise ning nende pakendijäätmete edasise veo ning käitlemisega ja samuti kulud, mis on seotud nendest pakenditest tekkinud prügi koristamise ja selle edasise veo ja käitlemisega. Kulude arvutamise metoodika ja selle määramise korra kehtestab keskkonnaminister eraldi määrusega. Sarnane kohustus seoses asjaomastest toodetest tekkinud jäätmetega kehtib ka jäätmeseaduses sätestatud niisutatud pühkepaberi tootja, õhupalli tootja ning filtriga tubakatoote ja koos tubakatootega kasutamiseks turustatava filtri kui probleemtoodete tootjatele.

Lemonade,In,A,Plastic,Cup,With,A,Straw

Lisaks ülaltoodule on avalikel üritustel pakendiseaduse muudatuste kohaselt lubatud kasutada toidu ja joogi serveerimiseks üksnes korduskasutatavaid anumaid ja söögiriistu. Seega näiteks juhul, kui jook valatakse pudelist välja, tuleb selleks kasutada korduskasutatavat topsi. Säte rakendub alates 2024. aasta algusest. Siiski juba alates käesoleva aasta maikuust tuleb pakendiettevõtja müügikohas anda lõppkasutajale ja tarbijale infot korduskasutatavate toidupakendite ja joogitopside olemasolust, sealhulgas millistel tingimustel müügikoht aktsepteerib müügipakendisse pakendamata valmistoidu ja joogi müümist lõppkasutaja või tarbija korduskasutatavasse toidupakendisse või joogitopsi. Seadusega antakse pakendiettevõtjale võimalus rakendada tagatisraha nii ühekordselt kasutatavatele kui ka korduskasutatavatele toidupakenditele ja joogitopsidele. Pakendiettevõtja, kes müüb lõppkasutajale või tarbijale ühekordselt kasutatavaid plasttooteid, peab jagama ka teavet nende toodete prügistamise ning nende jäätmete muu sobimatu kõrvaldamise mõjust keskkonnale, eriti merekeskkonnale.

Seadusesse lisatakse ka taaskasutamise sihtarvud pakendiettevõtjale, kes laseb turule ühekordselt kasutatavaid plastist joogipudeleid. Pakendiettevõtja peab tagama joogipudelite liigiti kogumise ringlussevõtu eesmärgil järgmisel määral: hiljemalt 2025. aastaks 77 protsenti turule lastud kogustest; hiljemalt 2029. aastaks 90 protsenti turule lastud kogustest.

Kuigi antud muudatus ei ole otseselt seotud ühekordse plasti direktiivi ülevõtmisega, tunnistatakse alates 1. maist kehtetuks pakendiseaduse säte, mille kohaselt olid pakendiettevõtjad, kes lasevad turule kuni 100 kg plastpakendeid ja 200 kg muid pakendimaterjali liike, vabastatud nende turule lastud pakendite tagasivõtmise, kokku kogumise ja taaskasutamise kohustusest. Seega peavad alates maikuust kõik pakendiettevõtjad panustama pakendite käitlemise kulude kandmisesse. Seevastu leevendusena lisatakse pakendiseadusesse säte, mille kohaselt pakendit ja pakendijäätmeid ei pea tagasi võtma pakendatud kaupa müüv isik, kui müügikoha suurus on alla 20 ruutmeetri ja see paikneb tiheasustusalal. Kehtiva regulatsiooni kohaselt puudutab see erand hetkel vaid pakendeid, millele on kehtestatud tagatisraha. 

Jäätmeseaduse, pakendiseaduse ja tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (665 SE) menetlus Riigikogus: https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/a10f13a0-94a2-495b-ac90-5a5012972b21 

Ühekordse plasti direktiiv: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A02019L0904-20190612&qid=1680088528415

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...

Liitu Rohelise Kontori uudiskirjaga!

 

Vali list

Oled listiga liitunud. Aitäh!