Põhikiri

Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni põhikiri

I ÜLDSÄTTED
1.1 Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon (edaspidi Assotsiatsioon) on vabatahtliku liikmelisuse alusel tegutsev mittetulundusühing.
1.2 Assotsiatsiooni juhatuse asukohaks on Tallinn, Eesti Vabariik.
1.3 Assotsiatsioon juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest, rahvusvahelistest lepetest ning käesolevast põhikirjast.
1.4 Assotsiatsioon on iseseisev eraõiguslik juriidiline isik iseseisva bilansi ja arvelduskontoga.
1.5 Assotsiatsioon ei vastuta oma liikmete kohustuste eest, samuti ei vastuta Assotsiatsiooni liikmed assotsiatsiooni kohustuste eest.

II EESMÄRGID
2.1 Assotsiatsiooni eesmärkideks on:
1) Koondada ettevõtteid, organisatsioone ja üksikisikuid keskkonnaalase tegevuse edendamiseks, ettevõtlusega seotud keskkonnamõju vähendamiseks ja säästva arengu tagamiseks
2) Osaleda Eesti Vabariigi keskkonnaalase seadusandluse kujundamises ja elluviimises ning esindada oma liikmeskonna huvisid selles protsessis
3) Osaleda rahvusvahelises ettevõtlusega seotud keskkonnalase tegevuse arendamises
4) Koguda ja levitada ettevõtlusega seotud keskkonnaalast teavet
5) Tõsta huvipoolte keskkonnateadlikkust
6) Arendada välissidemeid.
2.2 Oma eesmärkide saavutamiseks viib Assotsiatsioon läbi järgmisi tegevusi:
1) Kogub, vahendab ja levitab keskkonnaalast teavet, sealhulgas keskkonnaseadusloome alast teavet ja peab sellekohaseid andmebaase
2) Korraldab nõupidamisi, seminare ja teisi üritusi keskkonnaalase teabe vahendamiseks ja levitamiseks ning liikmete huvide väljaselgitamiseks
3) Korraldab abi-, õppe-, teabematerjalide koostamist ja kirjastamist, annab välja trükiseid
4) Korraldab keskkonnaalast täiendõpet ning propageerib kaasaegseid ja säästvat arengut toetavaid keskkonnajuhtimise meetodeid
5) Esindab oma liikmeskonna huve keskkonnaalase seadusandluse kujundamisel, osaleb ettepanekute esitamises riigivõimu- ja valitsemisorganitele seadusandluse täiustamiseks
6) Loob ja arendab sidemeid teiste organisatsioonide ja üksikisikutega, esindades neis organisatsioonides oma liikmeskonda
7) Korraldab ja viib läbi eesmärkide saavutamist toetavaid teisi tegevusi.

III LIIKMED
3.1 Assotsiatsiooni liikmed on tegevliikmed, toetajaliikmed ja auliikmed.
3.1.1 Assotsiatsiooni tegevliikmeks võib olla ettevõtlusega tegelev juriidiline isik, riigiasutus või kohalik omavalitsus, kes tunnistab ja järgib Assotsiatsiooni põhikirja ja maksab liikmemaksu. Tegevliikmel on üldkoosolekul hääleõigus.
3.1.2 Assotsiatsiooni toetajaliige on juriidiline või füüsiline isik, kes on huvitatud assotsiatsioonis aktiivselt või passiivselt tegelemisest ja osalemisest ühisüritustel. Toetajaliige ei oma üldkoosolekul hääleõigust, kuid maksab liikmemaksu.
3.1.3 Assotsiatsiooni auliikmeks valitakse isik, kellel on märkimisväärseid teeneid keskkonnavaldkonnas, samuti Assotsiatsiooni tegevuse toetamisel ja arendamisel. Auliige ei tasu liikmemaksu.

IV LIIKMEKS VASTUVÕTMINE
4.1 Assotsiatsiooni liikmeks taotleja peab tunnistama ja olema valmis täitma Assotsiatsiooni põhikirja.
4.2 Assotsiatsiooni liikmeks taotleja esitab juhatusele sellekohase kirjaliku avalduse, millele juhatus vastab ühe kuu jooksul.
4.3 Assotsiatsiooni liikmeks taotleja omandab liikme õigused pärast juhatuse positiivset otsust ning liikmemaksu tasumist.
4.4 Assotsiatsiooni auliikme valib üldkoosolek juhatuse ettepanekul ja auliikmeks valitava eelneval nõusolekul.

V LIIKME ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
5.1 Assotsiatsiooni liikmel on õigus:
1) osaleda Assotsiatsiooni tegevuses
2) osaleda Assotsiatsiooni üldkoosolekul
3) saada teavet juhatuse ja üldkoosoleku päevakorda võetud küsimuste kohta ning teha ettepanekuid Assotsiatsiooni tegevusega seotud küsimustes üldkoosolekule ja juhatusele
4) tegevliikmel on üldkoosolekul hääleõigus oma volitatud esindaja kaudu.
5.2 Assotsiatsiooni liikmel on kohustus:
1) tunnistada ja järgida Assotsiatsiooni põhikirja, üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid
2) võtta osa Assotsiatsiooni tegevusest ja aidata kaasa tema eesmärkide saavutamisele ning arengule
3) tasuda Assotsiatsiooni liikmemaksu
4) edendada ja propageerida keskkonnahoidlikku mõtteviisi ning säästva arengu põhimõtteid.

VI LIIKMELISUSE LÕPPEMINE
6.1 Assotsiatsioonist väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse, millele juhatus vastab ühe kuu jooksul. Assotsiatsiooni liikmeskonnast lahkumisel või väljaarvamisel liikmemaksu ei tagastata.
6.2 Assotsiatsioonist liikmete nimekirjast arvatakse juhatuse otsusel välja liige, kes
1) ei täida Assotsiatsiooni põhikirja sätteid
2) kahjustab oluliselt Assotsiatsiooni mainet ühiskonnas taunitava hoolimatu suhtumisega keskkonda
3) ei ole tähtaegselt tasunud Assotsiatsiooni liikmemaksu.
6.3 Assotsiatsioonist välja arvatud liikmele teatatakse väljaarvamise otsusest ühe kuu jooksul otsusest.
6.4 Assotsiatsiooni liige võib vaidlustada enda väljaarvamise otsust üldkoosolekul, esitades selleks juhatusele kirjaliku avalduse. Väljaarvamise lõpliku otsuse teeb sel juhul üldkoosolek.

VII JUHTIMINE
7.1 Assotsiatsiooni juhtorganid on liikmete üldkoosolek ja juhatus.
7.2 Assotsiatsiooni kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek.
7.2.1 Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt üks kord aastas.
7.2.2 Üldkoosoleku toimumisest teavitatakse Assotsiatsiooni liikmeid kirjalikult vähemalt 30 päeva enne selle toimumist. Kokkukutsumise teates märgitakse ära aeg, koht ja päevakord.
7.2.3 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole Assotsiatsiooni tegevliikmetest.
7.2.4 Igal Assotsiatsiooni tegevliikmel on üks hääl. Assotsiatsiooni tegevliige võib esindada teist tegevliiget vastava kirjaliku volituse esitamisel.
7.2.5 Üldkoosoleku otsused loetakse vastuvõetuks, kui nende poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud tegevliikmetest, välja arvatud punktis 7.2.6 ja 7.2.7 sätestatu.
7.2.6 Assotsiatsiooni põhikirja muutmiseks ning tegevuse lõpetamiseks on vajalik üldkoosoleku 2/3 häälteenamus, välja arvatud punktis 7.2.7 sätestatu.
7.2.7 Assotsiatsiooni eesmärkide muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 tegevliikmete kirjalik nõusolek.
7.2.8 Kui üldkoosolekul osaleb alla poole tegevliikmetest, määrab juhatus uue üldkoosoleku aja ja informeerib sellest liikmeid kirjalikult. Teistkordne üldkoosolek on õiguspädev võtma vastu otsuseid olenemata osavõtvate tegevliikmete arvust, välja arvatud punktis 7.2.7sätestatu.
7.2.9 Erakorralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku oma algatusel või 1/10 tegevliikmete otsusel.
7.2.10 Üldkoosoleku kohta koostatakse protokoll, mille koopia saadetakse kõigile Assotsiatsiooni liikmetele. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.
7.2.11 Üldkoosoleku pädevuses on:
1) põhikirja ning eesmärkide muutmine
2) juhatuse liikmete ja revisjonikomisjoni valimine
3) liikmemaksu piirmäärade kehtestamine
4) majandusaasta aruande kinnitamine
5) tegutsemiskava ja eelarve kinnitamine
6) Assotsiatsiooni tegevuse muutmise, lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine.
7.2.12 Üldkoosolekul arutatakse lisaks eespool märgituile veel teisigi küsimusi, mille on välja pakkunud juhatus või mille arutamise kohta on Assotsiatsiooni liige teinud juhatusele kirjaliku avalduse hiljemalt 20 päeva enne koosoleku toimumist.
7.3 Assotsiatsiooni tegevust juhib ja seda esindab juhatus
7.3.1 Juhatuse liikmed valib üldkoosolek.
7.3.2 Juhatus on paarituarvuline ja koosneb kolmest kuni üheksast inimesest, kellest vähemalt poolte elukoht on Eesti Vabariik.
7.3.3 Juhatuse liikmed valib üldkoosolek ametisse 2 aastaks.
7.3.4 Juhatus on pädev langetama otsuseid, kui juhatuse koosolekust võtavad osa üle poole juhatuse liikmetest.
7.3.5 Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik kohalolevate juhatuse liikmete lihthäälteenamus.
7.3.6 Juhatuse koosolek toimub vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kvartalis.
7.3.7 Juhatuse koosoleku kohta koostatakse protokoll, mille koopia saadetakse kõigile juhatuse liikmetele. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.
7.3.8 Juhatuse pädevuses on:
1) Assotsiatsiooni juhtimine ja esindamine
2) juhatuse esimehe valimine
3) üldkoosoleku kokkukutsumine ja ettepanekute esitamine päevakorra kohta
4) Assotsiatsiooni tegevuskava ja eelarve koostamine
5) majandusaasta aruande, raamatupidamise- ja tegevusaruanne koostamine ja esitamine üldkoosolekule ning kõigi juhatuse liikmete poolt allkirjastamine
6) Assotsiatsiooni liikmemaksu ja muude maksete vastuvõtmine, arvestuse pidamine ning kasutamise üle otsustamine
7) Assotsiatsiooni liikmete vastuvõtmine, väljaarvamine ja arvestuse pidamine.
7.3.9 Juhatuse liikmeid võib üldkoosoleku otsusega enne volituste tähtaja lõppemist ametist tagasi kutsuda.
7.3.10 Juhatuse liige võib oma kohalt tagasi astuda, esitades juhatusele sellekohase avalduse.
Vabastamise otsustab üldkoosolek valides uue juhatuse liikme.
7.4 Juhatuse liikmed valivad endi hulgast juhatuse esimehe ja aseesimehe.
7.4.1 Juhatuse esimehe ülesanneteks on:
1) Assotsiatsiooni juhtimine ja esindamine
2) Assotsiatsiooni töö igapäevane juhtimine, töötajate tööle võtmine ja töölt vabastamine ning nende tööülesannete kindlaksmääramine
3) lepingute sõlmimine teiste füüsiliste ja juriidiliste isikutega Assotsiatsiooni eesmärkide saavutamiseks ja vajalike tegevuste läbiviimiseks
4) Assotsiatsiooni rahaliste vahendite käsutamine juhatuse poolt määratletud piirides.
7.4.2 Juhatuse esimees või aseesimees esindab juhatust ja Assotsiatsiooni kõigis õigustoimingutes ainuisikuliselt, teised juhatuse liikmed kolmekesi koos
7.4.3 Juhatuse esimeest võib juhatuse otsusega tagasi kutsuda.
7.4.4 Juhatuse esimees võib esimehe kohalt tagasi astuda, esitades juhatusele sellekohase avalduse ja esitades kirjaliku aruande oma senisest tegevusest ja tagasiastumise põhjustest.
Juhatuse esimehe vabastab juhatus valides uue esimehe.
7.4.5 Juhatuse esimehe äraolekul täidab tema ülesandeid aseesimees.

VIII VARA JA VAHENDID
8.1 Assotsiatsiooni varad ja vahendid moodustuvad:
1) liikmemaksudest
2) muudest ühekordsetest üldkoosoleku poolt määratud maksetest
3) vabatahtlikest eraldistest ja annetustest
4) põhikirjalistest teenustest laekuvatest tuludest
5) tuluürituste tuludest
6) muudest seadusega ettenähtud korras saadud tuludest.
8.2 Assotsiatsiooni vahendeid kasutatakse põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja
assotsiatsiooni tegevuse tagamiseks.
8.3 Assotsiatsiooni liikmemaksu suuruse ning tasumise korra määrab üldkoosolek.
8.4 Assotsiatsiooni vahendite laekumist, arvestust ning säilitamist korraldab Assotsiatsiooni juhatus.
8.5 Üldkoosoleku otsusega võib Assotsiatsiooni vahenditest moodustada fonde ja sihtkapitale.
8.6 Assotsiatsiooni majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

IX KONTROLL
9.1 Assotsiatsiooni üldkoosoleku poolt valitud kolmeliikmeline revisjonikomisjon kontrollib Assotsiatsiooni finantsmajanduslikku tegevust ja Assotsiatsiooni tegevuse vastavust kehtivale seadusandlusele ja põhikirjale.
9.2 Revisjon viiakse läbi vastavalt seadusele.
9.3 Revisjonikomisjon esitab kontrollaktid ja nende põhjal vastu võetud otsused juhatusele ja üldkoosolekule.

X ASSOTSIATSIOONI ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE
10.1 Assotsiatsiooni ühinemine, jagunemine või tegevuse lõpetamine toimub seadusega ette nähtud juhtudel ja korras või üldkoosoleku otsusega, kui selle poolt on 2/3 üldkoosolekul esindatud tegevliikmetest.
10.2 Assotsiatsiooni tegevuse lõpetamisel valib üldkoosolek või sundlõpetamisel määrab kohus likvideerimiskomisjoni. Komisjon viib läbi likvideerimismenetluse seaduses ettenähtud korras.
10.3 Likvideerimisel antakse allesjäänud vara vastavalt üldkoosoleku otsusele üle sarnase eesmärgiga mittetulundusühingule või sihtasutusele.

Käesolev põhikiri on heaks kiidetud 21. aprillil 2003. aastal ja muudetud 29. mail 2003, 17. septembril 2003 ning 24. aprillil 2013.

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...