Keskkonnamõju strateegiline hindamine

Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eesmärk on keskkonna­kaalutlustega arvestamine strateegiliste planeerimisdokumentide (SDP) koostamisel ja kehtestamisel.

KSH aitab kaasa kõrgtasemelisele keskkonnakaitsele ning säästva arengu edendamisele. Keskkonnakaalutlustega arvestamine peab algama juba siis, kui kavandatakse valdkonna või piirkonna peamisi arengusuundi kas arengukava või ruumilise planeeringu kaudu. Keskkonnamõju strateegiline hindamine võimaldab hilisemaid, st projekti tasemel probleeme ennetada, võttes keskkonnaküsimusi arvesse juba otsuse tegemise kõrgemal ehk strateegilisel tasandil nagu arengukava või planeering.

KMH rolliks on sellisel juhul juba hilisem täpsustav hindamine projekti tasandil.

KSH objektiks on näiteks strateegia, arengukava, tegevuskava, programm vm dokument, mis vastab keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimis­süsteemi seadusele (edaspidi KeHJS) või planeering vastavalt Planeerimisseadusele.

KSH eesmärk on teha kindlaks ja hoida ära SPD-ga kaasnev oluline negatiivne mõju looduskeskkonnale ja seeläbi inimese tervisele, heaolule, kultuuripärandile ja varale. Ehk SPD-ga kaasnevat sotsiaalset ja majanduslikku mõju käsitleb KSH sedavõrd, kuivõrd need lähtuvad looduskeskkonnaseisundi kahjustamisest. Näiteks kui välisõhu kvaliteet halveneb, siis selle mõju inimese tervisele, heaolule, kultuuripärandile ja varale on KSH objekt. Kui aga soovitakse teada arendustegevusega kaasnevat sotsiaalset ja majanduslikku mõju, siis see ei ole KSH objekt.

KSH korraldamine ei ole kohustuslik:

  • (riigi)eelarvedokumendi (kui tegemist on ainult rahaliste ressursside jagamisega, mitte nt sh prioriteetide selgitamisega);
  • riigijulgeoleku (nt riigisaladuse tõttu) või tsiviilkaitse (nt kriisiolukorras tegutsemise kava, mis nõuab kohest täitmist ega võimalda avalikku menetlus, mis tuleb korraldada KSH puhule) seisukohast oluliste dokumentide koostamisel.

KSH-ga seotud kulud katab SPD koostamise korraldaja. KSH ekspertrühma juhiks on vastava koolituse läbiteinud ekspert.

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...