Vee erikasutusluba

Vee erikasutuse korral peab veekasutaja omama vee erikasutuse luba, pidama arvestust kasutatava vee ning heitvee hulga ja omaduste üle ja korraldama seiret vastavalt vee erikasutuse asukoha keskkonnateenistuse poolt sätestatule.

Vett ja veekogu saab kasutada avalikult või erikasutusena. Isik, kes võtab vett veekogust või põhjaveekihist, juhib veekogusse heitvett või kasutab veekogu muul viisil, on veekasutaja. Veekasutaja on kohustatud vältima vee reostamist ja kasutama vett säästlikult.

Veekogu avalik kasutamine on tavaliselt tasuta, vee erikasutus on tasuline. Vee erikasutus on vee kasutamine veekogu või põhjaveekihi seisundit mõjutavate ainete, ehitiste või tehnovahenditega.

Vee erikasutuseks peab kasutajal olema tähtajaline luba ja võõra maa kasutamise korral ka maaomaniku nõusolek (veeseadus, § 8).

Vee erikasutusluba peab olema, kui:
1) võetakse vett pinnaveekogust, sealhulgas ka jää võtmise korral enam kui 30 m3/ööpäevas;
2) võetakse põhjavett rohkem kui 5 m3 ööpäevas;
3) võetakse mineraalvett;
4) juhitakse heitvett ja teisi vett saastavaid aineid suublasse;
5) toimub veekogu tõkestamine, paisutamine, veetaseme alandamine või hüdroenergia kasutamine;
6) toimub veekogu süvendamine või veekogu põhja pinnase paigaldamine;
7) uputatakse tahkeid aineid veekogusse;
8) toimub põhjavee täiendamine, allalaskmine või ümberjuhtimine;
9) vee kasutamisel muudetakse vee füüsikalisi või keemilisi või veekogu bioloogilisi omadusi.

Loa taotlemine:
Vee erikasutusloale kantakse sõltuvalt ülal loetleud vee erikasutusest:
1) vee võtmise lubatud kogused ja aeg veehaarete ja põhjaveekihtide kaupa;
2) veekogust võetava vee koguse määramise, vee kvaliteedi kontrollimise ja võetud vee arvestuse pidamise nõuded;
3) põhjavee kvaliteedi kontrollimise ja põhjavee taseme mõõtmise nõuded;
4) saasteainete suurim lubatav sisaldus ärajuhitavas heitvees;
5) saasteainete suublasse viimise lubatud kogused ja aeg väljalaskude ning saasteainete kaupa, arvestades parimat võimalikku tehnikat;
6) saasteainete suubla seire nõuded;
7) saasteainete seire nõuded;
8) suubla kvaliteedinõuded;
9) vee erikasutuse mõju põhjaveekihile, veekogule või suublale vähendavad meetmed ja nende rakendamise tähtajad;
10) nõuded teabe esitamiseks vee erikasutusloa andjale;
11) parim võimalik tehnika vee kasutamiseks ja reovee puhastamiseks, arvestades selle kaasaegsust ja tõhusust, vee erikasutajale kättesaadavust ning majanduslikku ja tehnilist vastuvõetavust

Vee erikasutusloa annab vee erikasutuse asukoha keskkonnaamet. Vee erikasutusloa merel annab keskkonnaministeerium, välja arvatud juhul, kui merre juhitakse heitvett või teisi saastavaid aineid.

Vee erikasutusloa kirjaliku taotluse esitab taotleja vee erikasutusloa andjale, mille alusel vee erikasutusloa andja teeb otsuse keskkonnamõju hindamise algatamise või algatamata jätmise kohta. Vee erikasutusluba antakse kuni viieks aastaks. Vee erikasutusloa andmise või sellest keeldumise otsus tehakse vee erikasutusloa taotlejale teatavaks posti teel või elektrooniliselt kolme kuu jooksul, arvates taotluse menetlusse võtmise kuupäevast. Vee erikasutusloa taotlusmaterjalid koostab taotleja oma kulul.

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...