Mis on keskkonnaluba?

Keskkonnaluba on luba, millega antakse õigus kasutada loodusressursse, viia keskkonda saasteaineid ja jäätmeid ning arendada seaduses sätestatud juhtudel majandustegevusi.

Missuguseks tegevuseks on vaja keskkonnaluba?

  • Loodusvara kasutamiseks (näiteks kasvava metsa raieõigus, jahiluba, kalastuskaart, kalapüügiluba jne.), sh maapõue kasutamine ja uurimine (maavara geoloogilise uuringu luba, üldgeoloogiliste uurimistööde luba, allmaaehitise rajamiseks tehtava uuringu luba, maavara kaevandamise luba, maa-ainese kaevandamise luba, allmaaehitise rajamise luba)
  • Saasteload: jäätmete tekitamiseks ja keskkonda viimiseks (jäätmeluba), välisõhu saastamiseks (välisõhu saasteluba ja –erisaasteluba), saaste vältimiseks ja kontrolliks (keskkonnakompleksluba)
  • Vee erikasutuseks (vee erikasutusluba koosneb loodusvara kasutamise osast ja veekeskkonna, mõjutamise osast, sh saastamine)
  • Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimiseks ja turustamiseks
  • Tuumarajatiste rajamisega, ekspluateerimise ja tegevuse lõpetamisega seotud tegevuseks, radioaktiivse aine või seda sisaldava materjali käitlemiseks, kiirgusseadme kasutamiseks jt kiirgusseaduses § 5 toodud juhtudel (kiirgustegevusluba)

Kuidas ettevõtja teada saab, kas tema tegevuseks on luba vaja? 
Kui ettevõtjal puudub täpsem teadmine, kas tema kavandatav tegevus vajab keskkonnaluba või mitte, siis üks võimalus seda teada saada on järgmine:

Uue ettevõtmise alustamine on vaja kooskõlastada asukohajärgse omavalitsusega, kellelt tuleb taotleda tegevusluba. Vastavalt Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnaauditeerimise seadusele (RT I 2000, 54, 348; 2002, 61, 375; 63, 387; 99, 579) on iga tegevusloa taotluse juurde vaja panna ka keskkonnamemorandum, mille osas A täpsemalt kirjeldatakse tegevuse iseloomu, tootmismahtu, tekkivate heitmete jm koguseid. Esitatud andmete alusel peab tegevusloa väljaandja ehk otsustaja hindama, milliseid keskkonnalubasid on vaja, ja teeb keskkonnamemorandumi B-ossa vastavad märked.

Kui luba on nõutud, kellelt luba taotleda?

Reeglina annab keskkonnaloa tegevuse asukohajärgne keskkonnaamet või Keskkonnaministeerium. Erandid on järgmised:

  • maa-ainese kaevandamise luba – väljastab asukohajärgne kohalik omavalitsus
  • kiirgustegevusluba – väljastab Kiirguskeskus

Taotlemise protseduurid
Keskkonnaloa taotlemiseks tuleb loa väljaandjale esitada nõutavas arvus ja eksemplarides taotlus koos kaasnevate materjalidega. Alati tuleb esitada ka keskkonnamemorandum.

Loa väljaandja hindab, kas taotlus vastab nõuetele (selleks on aega 2…3 nädalat). Vastavuse korral võetakse luba menetlusse. Menetlemiseks on aega 2…4 kuud. Juhul kui taotleja käest on vaja saada täiendavat informatsiooni, menetlemine peatatakse kuniks lisainfo on esitatud.

Keskkonnalubasid on võimalik taotleda maapõue-, jäätme- ja õhulubade osas ka internetist läbi keskkonnalubade infosüsteemi KLIS, täpsemalt sellest saate lugeda siit

Loa kehtivus
Keskkonnalubade kehtivustähtajad on erinevad.

Peab teadma, et kui loa valdaja tegevus jaguneb, toimub ühinemine või loakohustlase tegevus/objekt antakse üle teisele valdajale, kui olemasolevas loas märgitud, kaotab luba kehtivuse kolme kuu möödumisel valdaja muutmise kuupäevast. Selle aja jooksul tuleb taotleda uus luba. Samuti on ettevõtja kohustatud teatama loa andjale kõikidest muudatustest, mis võivad olla aluseks seniste loatingimuste muutmisele.

Kas piisab ainult loa saamisest (kas kaasnevad ka maksud ja aruandlus?)
Loodusvara kasutamise või saasteloa väljaandmisega kaasneb ka aruandluse- ja maksukohustus (ressursitasu, saastetasu).

Millised keskkonnaload on olemas?
Oma olemuselt jagunevad keskkonnaload nelja erinevasse rühma, mida võib kirjeldada alljärgnevalt:

  • Kompleksluba (tuntud kui IPPC luba), mida antakse üheaegseks saasteainete välisõhku, veekogusse, pinnasesse või põhjaveekihti viimiseks ning jäätmete käitlemiseks (antakse saastuse komplekse vältimise ja kontrollimise seaduse alusel). Seda luba nimetatakse keskkonnakompleksloaks.
  • Niinimetatud lihtluba, mida antakse ühe loodusressursi kasutamiseks või ühest saasteallikast saasteainete keskkonda viimiseks või ühele isikule jäätmekäitluseks (senikasutatud load – geoloogilise uuringu luba, kaevandamisluba, vee-erikasutusluba, välisõhu saasteluba jne.)
  • Niinimetatud eriluba, mida antakse välisõhusaasteloa ja vee-erikasutusloa kehtivuse ajal. Selle loaga lubatakse teatud tingimustel ületada kehtestatud keskkonnanormatiive. Seni on kasutatud sellest lubade grupis ajutist vee-erikasutusluba ja välisõhu erisaasteluba. Seni ühtset nimetust nendele lubadele antud ei ole.

Niinimetatud erakorralised load, mida antakse ühekordseks toiminguks kindla loodusobjektiga. Nendest lubadest kõige enim on kasutusel olnud üle riigipiiri loodusobjekti (ohustatud liigid) viimise, kaitsealuste liikide isendite kasutamise load, liikide isendite ümberasustamise load jne.

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...