Keskkonnategevuse tulemuslikkuse hindamine (KTH)

Nii ISO 14001 standard, kui ka EMAS määrus nõuavad organisatsioonilt keskkonnategevuse tulemuslikkuse pidevat parandamist. Selleks peab organisatsioon oma keskkonnategevust regulaarselt hindama. Tihti aga ei piisa organisatsioonil oma tegevuse hindamiseks oskusi.

Keskkonnategevuse tulemuslikkus (inglise k environmental performance) iseloomustab ettevõtte või organisatsiooni keskkonnategevust ja selle mõõdetavaid tulemusi. Keskkonnategevuse tulemuslikkus on organisatsiooni tegevusest tuleneva keskkonnakoormuse pöördväärtus – tegevus keskkonnakoormuse vähendamiseks.

Keskkonnategevuse tulemuslikkuse hindamine (KTH) on ettevõtte sisemine juhtimisvahend, mille eesmärk on välja valida ettevõtte juhtimisotsuste tegemiseks keskkonnategevust iseloomustav informatsioon. KHT juhtlause on “Mida saab mõõta, seda saab ka juhtida”.

KHT definitsioon on ära toodud ISO 14000 seeriasse kuuluvas standardis ISO 14031, mis kirjeldab keskkonnategevuse tulemuslikkuse hindamist. Vastavalt sellele standardile võib KHT-ks lugeda süstemaatilist protsessi, mis on seotud keskkonnatulemuslikkuse indikaatorite valikuga, andmete kogumise ja analüüsiga, andmete võrdlemisega keskkonnategevuse tulemuslikkuse kriteeriumiga, aruandluse ja teabevahetusega ning süsteemi perioodilise ülevaatuse ja täiustamisega. Peale definitsiooni annab nimetatud standard ettevõttele juhised oma keskkonnategevuse tulemuslikkuse hindamiseks. ISO 14031 standardis toodud süsteemne keskkonnategevuse hindamise metodoloogia sobib kõikidele ettevõtetele, sõltumata nende tegevusvaldkonnast, keerukusest, suurusest või asukohast. Nimetatud standardis esitatud metodoloogiat on laialt kasutatud nii standardiseeritud juhtimissüsteeme juurutanud ettevõtted kui ka need, kes tegelevad keskkonnaküsimustega mitteformaalselt.

Keskkonnategevuse tulemuslikkuse hindamine vastavalt standardile ISO 14031 on:

 • organisatsioonisisene juhtimisvahend ohjamaks oma tegevust, teenustest ja toodetest tulenevaid keskkonnaaspekte ja -mõjusid
 • pidev ja süstemaatiline objektiivsete ning tõeste andmete ja teabe kogumine
 • keskkonnategevuse tulemuslikkkuse hindamine vastavalt organisatsioonisisestele või -välistele kriteeriumidele ning organisatsiooni püstitatud eesmärkidele ja ülesannetele.

KHT on pidev protsess – järelvalve- ja seiresüsteemi pidev toimimine (suurtes organisatsioonides) või sageli toimuvad hindamised, nt regulaarsed keskkonnaülevaatused/auditid (väiksemates organisatsioonides). Seetõttu on KHT meetodite (k.a ISO 14031) kasutamine just standardiseeritud keskonnajuhtimissüsteemide rakendamist ja toimimist toetav protsess. KHT on keskkonnajuhtimissüsteemi (KKJS) vältimatu element, mis annab informatsiooni KKJS-i ja keskkonnaalase tegevuse edukusest nii organisatsiooni juhtidele kui ka välistele huvirühmadele. Et oma keskkonnaalase tegevuse tulemuslikkust regulaarselt mõõta ja hinnata, peab organisatsioon sisse seadma vajaliku protseduuri. Samas tuleb rõhutada, et KHT-d võib vaadelda kui iseseisvat keskkonnajuhtimismeetodit. KHT võib olla abiks üksikute keskkonnaprojektide ja -tegevuste tulemuslikkkusele, näiteks puhastus- või tootmisseadmete kasutamise ning jäätmete sorteerimissüsteemi hindamisel. Keskkonnategevuse tulemuslikkuse hindamine ei pea olema täppismeetod, oluline osa on visuaalsel vaatlusel ja keskendumine kõige olulisemale. Tähtis on teada ja tunda seda tegevusvaldkonda, mida hinnatakse. Tavaliselt on tegevusest kõige parem ülevaade just ettevõtte või organisatsiooni personalil.

Keskkonnategevuse tulemuslikkuse hindamiseks ja mõõtmiseks onmitmeid viise ja võimalusi. KHT meetoditeks võib lugeda näiteks selliseid tavapäraseid keskkonnajuhtimisvahendeid nagu keskkonnaaudit, keskkonnamõju hindamine, ökokaardistamine, keskkonnabilanss, keskkonnakulude arvestus, ökoefektiivsuse hindamine, ökopunktisüsteem, ökohindamine, ökomõõtmine, olelusringi hindamine jt. Need on vaid mõned paljudest vahenditest , mida ettevõtted võivad kasutada oma keskkonnaalase tegevuse (tegevuste, teenuste ja toodete) tulemuslikkuse hindamiseks. Keskkonnategevuse tulemuslikkuse hindamisest kui omaette keskkonnajuhtimise vahendist on samas hakatud rääkima suhteliselt hiljuti. Ettevõtte keskkonnategevuse tulemuslikkuse hindamiseks võib lugeda meetodit või vahendit, mis:

 • on võimalikult objektiivne
 • on tasakaalustatud
 • tagab erinevate tegevusaladega ettevõtetele võrdsed võimalused
 • toetub nii kvalitatiivselt kui kvantitatiivselt mõõdetavale teabele (indikaatoritele)
 • sisaldab peamiste eesmärkide hulgas ka keskkonnategevuse tulemuslikkuse parendamist
 • on olemuselt vabatahtlik
 • toetub kergesti arusaadavale teabele ning väldib ebaolulisi andmeid ja üldistusi
 • on arusaadav nii juhtkonnale kui ka välistele huvirühmadele
 • on praktikas rakendatud vähemalt ühes ettevõttes

KTH tuumaks on valik sobivaid keskkonnategevuse tulemuslikkuse indikaatoreid (tulemusindikaatoreid) – organisatsiooni olulisi keskkonnaaspekte kajastavaid näitajaid. Nende hulgas peaks olema kontrollitavate või mõjutatavate keskkonnaaspektidega seotud indikaatoreid. Indikaatorid peavad pakkuma teavet kvantitatiivsel või kvalitatiivsel kujul.

Indikaatorid võib jagada kahte rühma:

 • tulemusindikaatorid, mis kajastavad otseselt organisatsiooni keskkonnategevuse tulemuslikkust (jäätme- ja heitmekogused, tarbitud ressursside kogus jms). Need pakuvad kasulikku informatsiooni organisatsiooni enda keskkonnaalase tegevuse – nii juhtimise kui ka tegeliku toimimise – kohta;
 • keskkonnaseisundi indikaatorid, mis võivad kaudselt iseloomustada organisatsiooni keskkonnategevust (nt ümbritseva keskkonna kvaliteet, linna välisõhu kvaliteet, veekogu reostatuse tase). Neid indikaatoreid võib kasutada organisatsiooni tegevuse ja keskkonna üldise taluvusvõime hindamisel.

Keskkonnategevuse tulemuslikkuse hindamise eesmärgid:

 • kulude kokkuhoid
 • vastavus õigusaktide nõuetele
 • tõhusam  ja asjatundlikum juhtimine
 • turupositsiooni parandamine, ettevõtte väärtuse tõstmine
 • ettevõtte maine parandamine
 • töötajate teadlikkuse tõstmine ja motiveerimine
 • keskkonnategevuse võrdlemine teiste ettevõtetega
 • keskkonnategevuse parandamine

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...