Ettevõtte ühiskondlik vastutus

Järjest enam Euroopa ettevõtteid rakendab vastutustundliku ettevõtluse põhimõtteid, vastates nii ühiskonnast tulenevale, keskkonnahoidlikule ja majanduslikuse survele. Ettevõtted soovivad erinevatele sihtgruppidele, sh töötajatele, omanikele, investoritele, tarbijatele, riigivõimuorganitele ja mittetulundusühingutele edastada selgeid sõnumeid. Ühiskondlikult vastutustundliku tegevusega panustavad ettevõtted oma tulevikkku, olles veendunud, et vabatahtlik pühendumine aitab tõsta nende kasumlikkkust.

Ettevõtte ühiskondlik vastutus on kontseptsioon, mille alusel otsustavad ettevõtted vabatahtlikult anda oma panus parema ühiskonna ja puhtama keskkonna loomise heaks. Ajal, mil Euroopa liit püüab määratleda ühisväärtusi kohandades põhiõiguste hartat, tunnetab üha enam Euroopa ettevõtteid selgemalt oma ühiskondlikku vastutust ning näeb seda oma identiteedi osana. Vastutust väljendatakse oma töötajate ning laiemalt kõigi sidusgruppide suhtes, keda ettevõte mõjutab või kes mõjutavad ettevõtte edukust.

Niisugused protsessid peegeldavad Euroopa kodanike ja sidusgruppide suurenevaid ootusi rolli suhtes, mis ettevõtetel tänases uues ja muutuvas ühiskonnas kujunemas on. Eelnev on kooskõlas jätkusuutliku arengu strateegia põhisõnumiga, mis võeti vastu Göteborgis toimunud Euroopa Komisjoni istungil 2001. aasta juunis. Nimetatud sõnumi kohaselt toimuvad majanduslik areng, ühiskonna sidusus ja keskkonnakaitse käsikäes.

Mis on ettevõtte ühiskondlik vastutus?

Ettevõtte ühiskondlik vastutus (Corporate Social Responsibility ehk CSR) on mõiste ja kontseptsioonina arenenud juba 1960ndatest aastatest alates ja on üha enam jõudnud rahvusvahelisse juhtimiskirjandusse ning konverentside päevakavadesse. Viimasel aastakümnel on seoses paljude äärmuslike juhtumitega ärimaailmas üheks avaliku arutelu tulipunktiks saanud küsimus ettevõtte rolli ja vastutuse kohta ühiskonnas laiemalt. Räägitakse ettevõtte rollist sotsiaalsete küsimuste lahendamisel, keskkonna kaitsmisel ja jätkusuutlikku arengusse panustamisel.

Ettevõtte peamise eesmärgina ei nähta enam pelgalt kasumi teenimist, vaid edukuse mõõdupuuks on ka firma võime vastata sotsiaalsetele ja keskkonnaalastele nõuetele ning ootustele. Otsetõlkes võiks termini tõlkida “ettevõtte sotsiaalseks vastutuseks”, ent mõiste sisu parema edasi andmise eesmärgil on eesti keeles kasutusele võetud “ettevõtte ühiskondliku vastutuse” mõiste. Lihtsustatult räägime vastutustundlikkust ettevõttest, mis kaasaegses tähenduses on ettevõtte tegevuses sotsiaalse, majandus- ja looduskeskkonnaga arvestamine ning vastava põhimõtte integreerimine ettevõtte juhtimisprotsessi.

Ettevõtte ühiskondlik vastutus ei tähenda mitte ainult seaduslike ettekirjutuste täitmist, vaid seaduse täitmisest kaugemale minekut ning aktiivsemat panustamist inimkapitali, keskkonda ja suhetesse sidusgruppidega. Keskkonnasõbralikkesse tehnoloogiatesse ning äripraktikasse investeerimise kogemus näitab, et seaduse täitmisest enama tegemine aitab kaasa ettevõtte konkurentsivõime tõstmisele. Taoline tegevus, nt sotsiaalsfääris koolituste võimaldamine, töötingimuste parandamise või juhtkonna ja töötajate suhete arendamise näol, mõjub otseselt tootlikkusele. Paranenud konkurentsivõime omakorda võimaldab muutuste juhtimist ning ühiskondlikku arangusse panustamist.

Ettevõtte ühiskondlikku vastutust ei tohiks käsitleda kui asendusmehhanismi kehtivatele ja  väljatöötatavatele seadustele ja regulatsioonidele. Riigid, kus taolised regulatsioonid veel puuduvad, peaks suuremat tähelepanu pöörama sobiva õigusliku raamistiku ülesehitamisele, määratledes sobiva rakendustasandi vastavalt sellele, milliseid ettevõtte ühiskondliku vastutuse alaseid tegevusi on nendes võimalik rakendada.

Ettevõtte ühiskondliku vastutuse kontseptsiooni eestvedajateks on peamiselt suurettevõtted, kuigi vastutustundlik ettevõtlus kuulub kõigi ettevõtluse vormide juurde – riigi- ja eraomandis olevad ettevõtted, väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted ja ühingud.

Euroopa Liidu huvi ettevõtte ühiskondliku vastutuse vastu tuleneb selle oodatavast positiivsest mõjust Lissabonis vastu võetud strateegilise eesmärgi täitmisele “saada kõige konkurentsivõimelisemaks ja dünaamilisemaks teadmistepõhiseks majanduskeskkonnaks maailmas, mis suudab tagada stabiilse majanduskasvu, luua rohkem ja paremaid töökohti ning suurendada sotsiaalset sidusust”.

Vaata ka Euroopa Komisjoni ettevõtte ühiskondliku vastutuse kohta http://europa.eu.int/comm/enterprise/csr/campaign/index_et.htm

Loe lisa ettevõtte ühiskondliku vastutuse kodulehelt, samuti osale foorumis (foorum@csr.ee).

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...