Ettevõttele

NÄPUNÄITED KESKKONNAJUHTIMISSÜSTEEMI ESMARAKENDAMIST KAVANDAVALE ORGANISATSIOONILE

Mida peaksid organisatsioonid keskkonnajuhtimissüsteemi rakendamise kavandamisel silmas pidama?

Keskkonnajuhtimissüsteemi rakendamise eeltingimused

Kõige olulisemaks keskkonnajuhtimissüsteemi rakendamise eeltingimuseks on organisatsiooni tippjuhtkonna täielik valmisolek ja kohustuse võtmine rakendada keskkonnajuhtimissüsteem ning parandada organisatsiooni keskkonnategevuse tulemuslikkust. Tippjuhtkonnal peab olema selge arusaam keskkonnajuhtimissüsteemi rakendamise vajalikkusest.

Teiseks oluliseks eeltingimuseks on KKJS-i rakendamiseks ja järgnevaks toimivana hoidmiseks vajalike ressursside eraldamine.

Selleks peab juhtkond:

  • Välja selgitama KKJS-i rakendamise vajaduse ning selle millist KKJS-i rakendada (kas ISO 14001, EL EMAS määruse nõuetele vastava KKJS või muud).
  • Määrama organisatsioonisiseselt KKJS rakendamise ja toimivana hoidmise eest vastutavad isikud, kellel on ka vajalik pädevus ja volitused seda teha.
  • Eraldama KKJS rakendamiseks ning hilisemaks toimivana hoidmiseks piisavad ressursid (nii rahalised, inim- ja tehnilised ressursid).

Keskkonnajuhtimissüsteemi rakendamise alustamine

KKJS-i esmarakendamine sarnaneb põhimõtteliselt mis tahes uue tegevuse või projekti läbiviimisega. Sõltumata sellest, millist KKJS-i on organisatsioon otsustanud rakendada, on esimeseks sammuks rakendamisprotsessi ettevalmistamine ja kavandamine. See hõlmab üldjuhul KKJS-i ulatuse ehk käsitlusala määratlemist (KKJS-i füüsilised piirid ehk millised organisatsiooni tegevused, üksused, talitused on haaratud KKJS rakendamisse), KKJS-i rakendamise töörühma kokkupanemist, tähtaegade/ajakava kindlaksmääramist ning vajalike ressursside eraldamist (eelkõige vastutavate töötajate tööaeg ning konsultandi töötasu). KKJS-i töörühma kokkupanemisel tuleb arvestada asjaolu, et rühmal peab olema eestvedaja (KKJS-i rakendamise koordinaator), kes vastutab KKJS-i esmarakendamisel ka kõigi vajalike etappide läbimise eest. Otstarbekas oleks valida koordinaator/KKJS-i vastutav isik ja töörühm selliselt, et ühed ja samad inimesed jätkaksid hiljem ka KKJS-i toimivana hoidmist. Töörühma suurus sõltub organisatsiooni suurusest. Samas ei tohiks töörühm olla liiga suur. Töörühma peaks kuuluma organisatsiooni olulisemate funktsioonide ja talitustega seotud inimesed. Oluline on tööülesannete ja kohustuste selge jaotamine rühma liikmete vahel ning KKJS-i rakendamise ajakava olemasolu. Standardiseeritud keskkonnajuhtimissüsteemi (ISO 14001, EMAS) esmarakendamise projektiks tuleks eraldada piisav ajavaru. Üldjuhul võtab kõikide KKJS-i elementide rakendamine sõltumata organisatsiooni suurusest kuni üks aasta.

Konsultandi kaasamine

Üheks organisatsiooni KKJS-i rakendamise ettevalmistavaks tegevuseks on olemasoleva ehk majasisese keskkonnajuhtimise alase kompetentsi hindamine. Sõltuvalt majasisesest kompetentsist on organisatsioonil võimalik KKJS-i rakendada kas iseseisvalt või kaasata rakendamisprotsessi pädev konsultant. Organisatsioonide kogemused näitavad, et enamikel juhtudel on KKJS-i esmarakendamisel konsultandi kaasamine põhjendatud. Konsultandi palkamine tasub ennast ära, kuna üldjuhul aitab see asju algusest peale õigesti teha. Konsultandi palkamine hilisemas staadiumis, kui nähakse, et organisatsioon ise tööga hakkama ei saa, ei ole kõige parem lahendus, kuna võib kokkuvõttes kogu KKJS-i rakendamise protsessi kallimaks ja ajakulukamaks muuta.

Seega tuleks juba KKJS-i kavandamisel hinnata konsultandi kaasamise vajadust ning seda, kas palgata konsultant täismahus (konsultant nõustab KKJS-i rakendamist algusest lõpuni) või palgatakse konsultant ainult teatud KKJS-i elementide rakendamise nõustamiseks.

Konsultandi töö on esmapilgul sarnane väljast tellimisele/alltöövõtule – kaastakse ju välist kompetentsi selleks, et lahendada ülesanded, mis mingil põhjusel omal jõul hästi tehtud ei saa. Tuleb siiski rõhutada, et keskkonnajuhtimissüsteemi rakendamisprotsessi konsultandi/nõustaja kaasamist ei tohi võtta kui tüüpilist alltöövõttu. Tuleb meeles pidada, et KKJS-i rakendab organisatsioon mitte kaasatud nõustaja/konsultant. Konsultant teeb teda palganud organistasiooniga koostööd aidates tal KKJS-i rakendada selles osas, milles organistasioonil puuduvad teadmised ja oskusteave. Konsultandi töö eesmärk on anda kliendile metoodilist, informatiivset, tehnilist ja muud abi, mis aitab organisatsioonil KKJS-i rakendada. Väga oluline on, et nõustamise lõppedes oleks organisatsioon võimeline KKJS-i ka iseseisvalt toimivana hoidma.Konsultant ja org

KKJS-i nõustamisteenust on soovitav ellu viia arendusprojektina, mis on üles ehitatud vastavalt keskkonnajuhtimissüsteemi rakendamise loogikale (ISO 14001 või EMAS nõuded) ning kliendi vajadustele. Üksteise paremaks mõistmiseks ja kvaliteetse tulemuse saavutamiseks tuleks projektile koostada piisavalt detailne lähteülesanne (nt hinnapakkumiste küsimisel). Kui organisatsioon töö läbiviimiseks lähteülesannet ei esita, siis peaks konsultant oma pakkumises esitama detailse tööde kirjelduse, kus on ära toodud KKJS-i erinevate etapid ja tegevused koos kaasneva nõustamise ajakuluga, mis on aluseks ka selge ja läbipaistva teenuse hinna pakkumiseks. Enne nõustamislepingu sõlmimist tuleks kokku leppida ka osapoolte (nii konsultandi kui ka organisatsioonipoolsed) rakendamistegevustega seotud kohustused.

KKJS-i arendusprojekt on soovitav läbi viia otsenõustamise (ühised arutelud ja nõustamine) ning seminaride/koolituste kombinatsioonina. Põhiline nõustamine viiakse läbi otsenõustamise ja ühiste aruteludena, kusjuures konsultandi roll on pakkuda selle käigus omapoolseid nõuandeid ja lahendusi parima tulemuse saavutamiseks. Otsenõustamise ja arutelude tulemusena koostatakse vajalik dokumentatsioon.

Iga KKJS-i rakendamise etapiga seotud KKJS-i rakendamise selgitamiseks organisatsiooni personalile sh töörühmale oleks soovitav läbi viia seminarid/koolitused (ca 4 koolitust). Eraldi oleks soovitav korraldada koos organisatsiooni juhtkonnaga koolitus, kus nõustaja selgitab organisatsiooni personalile KKJS rakendamise olulisust ja ettevõtte/töötajate tegevustest tuleneva keskkonnamõju iseloomu.

KKJS-i eduka rakendamise eelduseks on, et organistasiooni esindajad osalevad aktiivselt KKJS-i rakendamisprotsessis.

Standardiseeritud keskkonnajuhtimissüsteemi ülesehitus ja etapid

Järgnevalt on esitatud standardiseeritud keskkonnajuhtimissüsteemide (ISO 14001, EMAS) ülesehitus ning etapid, kus on soovitatav korraldada koolitus. Eraldi värvidena on ära märgitud need etapid ja tegevused, mille rakendamine eeldatavalt vajab organisatsioonivälise konsultandi abi. Nii saab esitatud ülevaadet kasutada alusena, mille abil KKJS-i rakendamise lähteülesannet koostada. Tabelis esitatud KKJS-i valdkonnad lähtuvad ISO 14001 standardist, sh ka numbrid. Tabeli teises tulbas on välja toodud soovitatavad koolitused KKJS-i rakendusprotsessi käigus.

Konsultandi roll KKJS-i rakendusprotsessis on pigem suunav
Konsultandi roll KKJS-i rakendusprotsessis on suunav, näpunäiteid jagav ning sisulisi lahendusi pakkuv
Konsultandi roll KKJS-i rakendusprotsessis on sisulise metoodika ja rakenduste võimalusi, dokumenteerimise lahendusi jms pakkuv. Konsultandi ning organisatsiooni koostöö väga tihe.
KKJS-i valdkonnad Soovitatavad koolitused
4. Organisatsiooni kontekst I koolitus
Sisu: Sissejuhatav koolitus, mis annab ülevaate keskkonnajuhtimissüsteemist, organisatsiooni konteksti mõtestamisest ja eestvedamisest.
Sihtgrupp: Organisatsiooni juhatus ning KKJS-i rakendamise töörühm.
4.1 Organisatsiooni ja selle konteksti mõistmine
4.2 Huvipoolte vajaduste ja ootuste välja selgitamine
4.3 ja 4.4 KKJS-i käsitlusala kindlaksmääramine. KKJS- i sisse seadmine ja toimivana hoidmine.
5.-6. Eestvedamine ja planeerimine
5.1 Eestvedamine ja pühendumus
5.2 Keskkonnaalased juhtpõhimõtted
5.3 Organisatsioonisisesed rollid, kohustused ja volitused
6.1.2 Keskkonnaaspektide kindlaks määramine II koolitus
Sisu: Keskkonnaaspektide ja vastavuskohustuste kindlaks määramine, eesmärkide püstitamine ning tegevuste planeerimine.
Sihtgrupp: KKJS-i rakendamise töörühm.
6.1.3 Vastavuskohustuse kindlaks määramine
6.1.4 Tegevuste planeerimine
6.2 Keskkonnaalaste eesmärkide püstitamine ja nende saavutamise planeerimine
7.-8. Tugi ja toimimine III koolitus
Sisu: Toimimise planeerimine ja ohjamine, dokumenteeritud teave, valmisolek hädaolukordadeks ja tegutsemine nende korral, kompetents ja teadlikkus.
Sihtgrupp: KKJS-i rakendamise töörühm.
7.1 Ressursside kindlaks määramine
7.2 ja 7.3 Kompetentsus ja teadlikkus
7.4 Teabevahetus
7.5 Dokumenteeritud teave ja selle ohjamine
8.1 Toimimise planeerimine ja ohjamine
8.2 Valmisolek hädaolukordadeks ja tegutsemine nende puhul
9. Tulemuslikkuse hindamine IV koolitus
Sisu: Seire, mõõtmine, analüüs ja hindamine, juhtkonnapoolne ülevaatus, mittevastavused ja korrigeeriv tegevus, järjepidev parendamine.
Sihtgrupp: KKJS-i rakendamise töörühm.V koolitus
Sisu: Siseauditi läbiviimine
Sihtgrupp: Auditi töörühm
9.1 Seire, mõõtmine, analüüs ja hindamine
9.2 Siseaudit
9.3 Juhtkonnapoolne ülevaatus
10. Parendus
10.2 Mittevastavused ja korrigeeriv tegevus
10.3 Järjepidev parendamine
Keskkonnaaruanne (EMAS)
Keskkonnaaruande koostamine


Lisainfo:

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...